VÄLKOMMEN TILL VÅRA FÖRELÄSNINGAR

ViktigVuxen anordnar inspirationsföreläsningar för lärare och pedagoger. Våra föreläsningar är lustfyllda och konkreta och inspirerar till att utveckla den egna verksamhet och dig själv som pedagog.

Föreläsningarna kan kombineras beroende på beställares önskemål. Vi har ett stort nätverk med externa föreläsare och hjälper er gärna att finna den som passar er bäst.

Beräknade tid  2 timmar.

Relationsskapande förhållningssätt

Värdet av att utveckla goda relationer till elever/barn, vårdnadshavare och kollegor är avgörande för hur du lyckas som lärare och pedagog. Men hur reagerar vi och hanterar egna känslor och behov då vi möter barn/elever eller föräldrar som utmanar? Genom teoretiska och praktiska kunskaper om orsaker och förlopp syftar passet till att utveckla en reflekterande praktik kring hur du som pedagog kan agera i ditt bemötande. Under föreläsningen går vi igenom effekter och förhållningssätt vid feedback samt ger ett neurovetenskapligt perspektiv på reaktioner vid känslor som stress, irritation och skam. En föreläsning med hög igenkänning och många skratt kring den egna kommunikationen och kroppsspråket. Du får också med dig flera konkreta verktyg som går att använda redan nästa dag.
Kontakta oss för mer information

Ledarskap i praktiken
Vem ser upp till dig?
Som lärare och pedagoger är du kulturbärare av den atmosfär som råder i elev-/barngruppen. Föreläsningen presenterar en levande bild av ledarskapet och dess innebörd. Ett inspirerande pass kring att leda grupper och individer, med flera berättelser från praktiken kring de utmaningar och möjligheter du kan stöta på.  Det egna ledarskapet och de intryck, utryck och avtryck vi lämnar efter reflekteras och övas. En interaktiv föreläsning för lärare och pedagoger från förskola, grundskola och fritidshem som  vill utvecklas i sitt ledarskap.
Kontakta oss för mer information.

Undervisning i fritidshemmet
Vad innebär uppdraget ”att komplettera skola och förskoleklass”? Föreläsningen behandlar fritidshemmets uppdrag utifrån skollag och läroplan. Ett energigivande pass som belyser det viktiga arbete som sker på fritidshemmet och hur undervisningen skiljer sig från det lektionsstyrda lärandet som sker i skolan. Under föreläsningen varvas teori och praktikexempel för att bena ut begreppen och ge en tydlig bild av styrdokumentens innehåll och innebörd. Passet syftar till att lättare kunna implementera styrdokumenten i praktiken.
Kontakta oss för mer information

Pedagogisk planering för lärande och utveckling
I en lärande organisation behöver vi vara flexibla för elevens intressen och behov. Därför behövs kontinuerliga diskussioner kring elevers utveckling, lärande och intressen när vi gör den pedagogiska planeringen. Med sikte på mål och syften planerar vi för att skapa meningsfulla sammanhang där eleverna ges möjlighet att utveckla förmågor för framtiden. Under föreläsningen går vi igenom konkreta verktyg och matriser för fritidspedagogisk planering och synliggör vanliga fallgropar och utmaningar.
Kontakta oss för mer information

Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering
Hur vet vi att vi gjort det vi skulle och att det blev som vi tänkt? När vi utvärderar vår verksamhet ger vi bättre förutsättningar för utveckling och progression i verksamheten. Samtidigt synliggör vi hur väl elevers intressen och behov har tagit plats i undervisningen. Under utbildningen går vi igenom vinsterna med att följa upp och utvärdera och vilken förändring vi kan nå genom observation och pedagogisk dokumentation. Vi tittar på resultaten i undervisningen men även på effekterna i arbetslaget och i den pedagogiska diskussionen.
Kontakta oss för mer information

 

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer, boka en föreläsning eller bjuda in oss till ett föräldramöte!