VÄLKOMMEN TILL VÅRA FÖRELÄSNINGAR

ViktigVuxen arbetar med kompetensutveckling för pedagoger inom fritidshem. Våra föreläsningar är lustfyllda och konkreta och inspirerar till att utveckla den egna verksamhet och dig själv som pedagog.

Föreläsningarna kan kombineras beroende på beställares önskemål. Vi har även ett stort nätverk med externa föreläsare och hjälper er gärna att finna den som passar er bäst.

Föreläsningarna är beräknade till  2 timmar.

Undervisning i fritidshemmet
Vad innebär uppdraget ”att komplettera skola och förskoleklass”? Föreläsningen behandlar fritidshemmets uppdrag utifrån skollag och läroplan. Ett energigivande pass som belyser det viktiga arbete som sker på fritidshemmet och hur undervisningen skiljer sig från det lektionsstyrda lärandet som sker i skolan. Under föreläsningen varvas teori och praktikexempel för att bena ut begreppen och ge en tydlig bild av styrdokumentens innehåll och innebörd. Passet syftar till att lättare kunna implementera styrdokumenten i praktiken.
Kontakta oss för mer information

Fritidspedagogiskt ledarskap
Vem ser upp till dig?
Pedagogen på fritidshemmet är skolans ansikte utåt och många gånger den förste vuxne som barn och föräldrar möter på morgonen. Att arbeta som förebild för eleven, vara närvarande i stunden och samtidig planera, inspirera och utvärdera undervisningen är ibland en utmaning. Föreläsningen belyser det fritidspedagogiska ledarskapets möjligheter och relaterar till enkel teori och styrdokument. En föreläsning i ledarskap för personer som arbetar med barn och vill utvecklas i sitt bemötande och förhållningssätt.
Kontakta oss för mer information.

Relationsskapande förhållningssätt
Skollagen beskriver hur fritidshemmet ska stödja eleven att utveckla goda relationer. Men hur reagerar vi och hanterar egna känslor och behov då vi möter barn som utmanar? Genom teoretiska och praktiska kunskaper om orsaker och förlopp syftar föreläsningen till att utveckla kunskap och reflektion kring hur du som pedagog kan agera i ditt bemötande. Under passet tittar vi närmre på kroppsspråket och hur det kan användas som verktyg för bättre kommunikation. Det här är en föreläsning med många skratt och hög igenkänning samt  flera konkreta verktyg som går att använda redan nästa dag.
Kontakta oss för mer information

Pedagogisk planering för lärande och utveckling
I en lärande organisation behöver vi vara flexibla för elevens intressen och behov. Därför behövs kontinuerliga diskussioner kring elevers utveckling, lärande och intressen när vi gör den pedagogiska planeringen. Med sikte på mål och syften planerar vi för att skapa meningsfulla sammanhang där eleverna ges möjlighet att utveckla förmågor för framtiden. Under föreläsningen går vi igenom konkreta verktyg och matriser för fritidspedagogisk planering och synliggör vanliga fallgropar och utmaningar.
Kontakta oss för mer information

Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering
Hur vet vi att vi gjort det vi skulle och att det blev som vi tänkt? När vi utvärderar vår verksamhet ger vi bättre förutsättningar för utveckling och progression i verksamheten. Samtidigt synliggör vi hur väl elevers intressen och behov har tagit plats i undervisningen. Under utbildningen går vi igenom vinsterna med att följa upp och utvärdera och vilken förändring vi kan nå genom observation och pedagogisk dokumentation. Vi tittar på resultaten i undervisningen men även på effekterna i arbetslaget och i den pedagogiska diskussionen.
Kontakta oss för mer information

 

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer, boka en föreläsning eller bjuda in oss till ett föräldramöte!