Fortbildning för fritidspedagoger

Paketera din utbildning

Momenten syftar till att ge en god grund att stå på i implementeringen nya läroplanskapitlet. Upplägget innehåller teori, workshop, värderingsövningar, praktisk träning och reflektion. Mellan träffarna arbetar deltagaren med uppdrag i verksamheten.

Som beställare skräddarsyr du ditt utbildning utifrån momenten nedan.
Varje moment baseras på tre timmar inklusive rast. Under en heldag kombineras två moment.

Föreläsare eller kursledare kommer ut till skolan och utbildar.

 

Pedagogiskt ledarskap

Om att vara skolans ansikte utåt och ansvara för både intryck, uttryck och avtryck.

Värdegrundsbaserat ledarskap. Reflektion och övningar för att tillsammans komma åt kärnan i ett gott ledarskap. Om att skapa spelregler och god atmosfär samt innebörden av att  leda som förebild.

 Ledarstilar, personliga styrkor och förmågor. Reflektion och övningar där ledarskapet problematiseras genom att kopplas till uppdraget, grupprocesser och olika förutsättningar.

Styrdokumenten i praktiken

Fritidshemmets uppdrag utifrån läroplan och skollag.

Hur kan uppdraget implementeras i fritidsundervisningen?
Teori kring innehåll och utmaningar, centrala begrepp och dess innebörd varvat med reflektion och workshop.

Pedagogisk planering och utvärdering

Om att skapa rutiner förpedagogisk planering, uppföljning och utvärdering som stödjer barnens förmåge- och kunskapsutveckling.

Verktyg och matriser som funkar i verksamheten.
Genom teori och praktiskt arbete utvecklar vi pedagogiska planeringar med tydlig didaktisk förankring som baseras på elevers behov, intressen och intentioner.

Progression i fritidsundervisningen

Hur kan vi skapa progression i fritidsundervisningen för att utmana elevernas utveckling och lärande på den nivå de befinner sig?

Hur kan vi skapa skolgemensamma mål som synliggör progressionen?

Reflektion och workshop kring skillnaderna i syften och mål för olika åldersgrupper.

Pedagogisk organisation och dokumentation

Om att arbeta i en lärande demokratisk organisation och skapa förutsättningar för elevinflytande.

Om lärmiljöer och meningsfulla sammanhang för lärande. Förändring genom observation, och pedagogisk dokumentation.

Relationsbyggande kommunikation

Teoretiska och praktiska kunskaperna om konflikters orsaker och förlopp. Olika sätt att förebygga och bemöta konflikter genom analys och förståelse samt skicklighet i att hantera krävande barn genom lyhördhet och empati.

Ökad kunskap om processer som påverkar både egna och barns känslor, behov och reaktioner. Konkreta verktyg och praktiska exempel.

Intresseanmälan:
Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Fyll i ditt namn och e-post här intill så hör vi av oss.