FORTBILDNING FÖR LÄRARE I FRITIDSHEM

PAKETERA DIN UTBILDNING ELLER VÄLJ EN FÖRELÄSNING

Momenten syftar till att ge en fördjupning i det fritidspedagogiska ledarskapet, didaktik och undervisning. Upplägget varvar teori, workshop och reflektion. Vid beställning av kurspaket arbetar deltagaren med observation och dokumentation i undervisningen mellan träffarna. Kurpaketet kan även kompletteras med handledning alternativt processledning.

Som beställare paketerar du ditt utbildning utifrån modulerna nedan.
Varje föreläsning baseras på tre timmar inklusive rast och föreläsare eller kursledare kommer ut till skolan eller föreläsningslokalen vid kurstillfället.

Fritidspedagogiskt ledarskap
Pedagogisk planering för utveckling och lärande

Samverkan för lärande ur ett helhetsperspektiv

Föreläsningen tar oss genom teorier i värdegrundsbaserat ledarskap, kommunikation och grupputveckling. Genom reflektion och övningar söker vi kärnan i ett gott ledarskap och innebörden av att  leda som förebild. Tillsammans reflekterar vi över de intryck vi ger och avtryck vi lämnar efter oss. Ledarskapet problematiseras genom att kopplas till uppdraget, grupprocesser och förutsättningar.

En god samsyn kring styrdokument och läruppdrag ger förutsättningar för samverkan kring elevers hela skoldag och påverkar hur vi samarbetar mellan skolformerna. Under föreläsningen varvas teori och övningar för att bena ut begreppen och ge en tydlig förståelse för styrdokumentens beskrivning av samverkansuppdraget. Utifrån praktikexempel synliggörs den fritidspedagogiska undervisningens styrkor och deltagarna får verktyg för att smidigt kunna samverka utan att förlora det unika i fritidshemspedagogiken.

I en lärande organisation behöver vi vara flexibla för elevens intressen och behov. Därför behövs kontinuerliga diskussioner kring elevers utveckling, lärande och intressen när vi gör den pedagogiska planeringen. Med sikte på mål och syften planerar vi för att skapa meningsfulla sammanhang där eleverna ges möjlighet att utveckla förmågor för framtiden. Under föreläsningen går vi igenom konkreta verktyg och matriser för fritidspedagogisk planering och synliggör vanliga fallgropar och utmaningar.

Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering
Relationsskapande förhållningssätt

Hur vet vi att vi gjort det vi skulle och att det blev som vi tänkt? När vi utvärderar vår verksamhet ger vi bättre förutsättningar för utveckling och progression i verksamheten. Samtidigt synliggör vi hur väl elevers intressen och behov har tagit plats i undervisningen. Under utbildningen går vi igenom vinsterna med att följa upp och utvärdera och vilken förändring vi kan nå genom observation och pedagogisk dokumentation. Vi tittar på resultaten i undervisningen men även på effekterna i arbetslaget och i den pedagogiska diskussionen. Passet är praktiskt och praktiknära för att verktygen ska vara direkt användbart i arbetet.

Skollagen beskriver hur fritidshemmet ska stödja eleven att utveckla goda relationer. Men hur reagerar vi och hanterar egna känslor och behov då vi möter barn som utmanar? Genom teoretiska och praktiska kunskaper om konflikters orsaker och förlopp syftar föreläsningen till att utveckla en ökad kunskap och förståelse för hur du som pedagog kan agera i ditt bemötande. Tillsammans prövar vi metoder från NVC (Nonviolent communication) för att analysera situationer och skapa hållbara strategier för att förebygga konflikt.

Annan_viktig_vuxen
Intresseanmälan:
Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Fyll i ditt namn och e-post här intill så hör vi av oss. Eller ring oss på +46 762 48 28 11