Utbildning för fritidspersonal

Vill du driva eller arbeta i en verksamhet som är målstyrd, välplanerad och ger resultat?
Vi på ViktigVuxen arbetar med kompetensutveckling för personal på fritidshem.

Fritidshemmen har i uppdrag att att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. De ska erbjuda meningsfull fritid och rekreation samt vara en plats där allsidiga kontakter och social gemenskap främjas (Ur: Skollagen 2010:800).

I praktiken behövs konkreta och praktiska strategier utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Därför arbetar vi i våra utbildningar efter devisen ”det händer i händerna” och lägger grunden för utveckling och förändring i form av ett reflekterande förhållningssätt, systematisk utvärdering och didaktik.

Som förebild och kulturbärare av atmosfären på fritids så spelar även pedagogens förhållningssätt och bemötanden en viktig roll. Personalens förmåga att skapa goda relationer till barn, kollegor och föräldrar samt vara en skicklig kommunikatör är betydelsefull också för skolan som helhet.

Kompetensutveckling

Vårt utbud:
Introduktionsutbildning i pedagogiskt arbete

Får du ny personal till hösten som saknar pedagogisk utbildning och erfarenhet?
Vill du förändra det?
I och med de nya kapitlen i läroplanen erbjuder vi en kortare pedagogisk introduktionsutbildning för personal utan tidigare utbildning.
Klicka här och läs mer.

Pedagogisk grundutbildning för fritidspersonal

En praktiknära utbildning med  målet att utveckla pedagogens ledarskap och yrkesspråk samt färdigheter i pedagogisk organisation, kommunikation samt att omsätta läroplanen i praktiken. ViktigVuxens kompetenshöjande grundutbildning är mer omfattande än introduktionsprogrammet och ger en god grund att stå på.
Klicka här och läs mer.

Fortbildning för fritidspedagoger

En fortbildning i pedagogiskt ledarskap och relationsbyggande kommunikation för pedagoger på fritids.
Tre timmars utbildning och workshop med fokus på förhållningssätt och bemötande.
Klicka här och läs mer

Handledning/processledning

En god samsyn och en gemensam bas i arbetslaget är förutsättningar för att stärka barns lärande och utveckling samt främja goda relationer. Vår handledning tar avstamp i er verksamhet och den förändringsprocess ni står inför Klicka här och läs mer.

Click here to add your own text