Introduktionsutbildning

Den 12 maj fattade regeringen beslutet om de nya läroplanstexterna  för fritids och förskoleklass. Med dem kommer tydligare riktlinjer för innehållet i fritidshemsverksamheten. Revideringen är unik eftersom förskoleklassens och fritidshemmens uppdrag aldrig tidigare har framgått så tydligt.

På många fritidshem i landet arbetar personal som helt eller till viss del saknar pedagogisk utbildning. Därför erbjuder vi introduktionskurser för personal i behov av en pedagogisk kompetens och grundläggande kunskap om barns lärande. Vi behandlar läroplanens uppdrag samt reflekterar över det pedagogiska ledarskapet och förhållningssättet i relation till barns utveckling.

På fritids är du bärare av den lärande kultur som råder.
Både nu och i framtiden.

grundutbildning_pedagog_viktigvuxen
Upplägg och innehåll

Med utbildningen vill vi förbättra kvalitén och öka handlingskraften hos pedagoger med hjälp av verktyg för ett  pedagogiskt arbete. Vi jobbar för att utveckla ett reflekterande förhållningssätt och ger en didaktisk introduktion samt strategier för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Innehållet bygger på föreläsning, workshop, värderingsövningar och reflektionsuppgifter för att skapa  en pedagogisk plattform där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.

Utbildningen är fördelad på tre fristående kurssteg: Steg 1, 2 och 3 och kan läsas oberoende av ordning.

Är du arbetsgivare och intresserad av en mer omfattande utbildning för din personal se: pedagogisk grundutbildning.

Steg 1- Pedagogens roll

Under passen tittar vi närmre på innebörden av att arbeta som förebild, inspiratör och dörröppnare. Deltagaren får en övergripande introduktion i de arbetsuppgifter en pedagog har samt och vilken roll den förväntas ta.

Det handlar om både bemötande och förhållningsätt i relation till barn, kollegor och föräldrar. Men också om att arbeta stärkande med barns självkänsla och självförtroende. Om kommunikation och konflikthantering.

Utbildningen innefattar 2 kurstillfällen, fyra timmar per tillfälle.

Steg 2 - Pedagogens uppdrag

För att kunna genomföra en pedagogisk planering och arbeta i målstyrda processer behövs förståelse för uppdraget och dess innebörd.

Vi tittar närmre på barns delaktighet och inflytande och vilka förutsättningar fritids ska erbjuda. Med utgångspunkt i det centrala innehållet i läroplanen knyter vi därefter samman praktiken med en pedagogisk organisation.

Utbildningen innefattar 2 kurstillfällen, fyra timmar per tillfälle.

Steg 3 - Lek, kreativitet och lärande

Fritids är en frivillig verksamhet som både styrs av å ena sidan mål och centrala innehåll och å andra sidan barnens intressen och behov. Att skapa en plats som inspirerar, väcker lust och nyfikenhet kräver därför en genomtänkt organisation.

Under utbildningen reflekterar deltagarna över sin roll, sin verksamhet och dess lärmiljöer. Vad och hur kan verksamheten utvecklas för att se till barnets hela utveckling och hur kan det dokumenteras.

Utbildningen innefattar 2 kurstillfällen, fyra timmar per tillfälle.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer?Kontakta mig gärna: