INTRODUKTIONSUTBILDNING I PEDAGOGISKT ARBETE

Du är kulturbärare av den atmosfär som råder

grundutbildning_pedagog_viktigvuxen

Utbildningen riktar sig främst till pedagoger som saknar tidigare pedagogisk utbildning men också till de som vill finna ny inspiration i arbetet. Innehållet är till delvis praktiskt och bygger på enkel teori och övningar för att lägga grunden till en pedagogisk plattform. Vi behandlar läroplanens uppdrag och gör praktik av innehållet genom att pröva flera verktyg som går att omsätta i undervisningen. Genom reflektion och övningar tittar vi närmre på det egna ledarskapet och förhållningssättet i relation till barns utveckling.

Utbildningen innefattar 4-6 utbildningstillfällen. Föreläsningar kan beställas fristående och oberoende av ordning. Passen är beräknade till 3 timmar inklusive rast.

Är du arbetsgivare och intresserad av en mer omfattande utbildning för din personal se: pedagogisk grundutbildning.

Pedagogens roll - Fritidspedagogiskt ledarskap

Pedagogen på fritidshemmet är skolans ansikte utåt och många gånger den förste vuxne som barn och föräldrar möter på morgonen. Att arbeta som förebild för eleven, vara närvarande i stunden och samtidig planera, inspirera och leda aktiviteter är ibland en utmaning. Föreläsningen belyser det fritidspedagogiska ledarskapets utmaningar och möjligheter och relaterar det till enkel teori och styrdokument. Tillsammans reflekterar vi över de intryck vi ger och avtryck vi lämnar efter oss.

Pedagogens uppdrag- Undervisning i fritidshemmet

 Fritidshemmet är en frivillig verksamhet som styrs av å ena sidan mål och centrala innehåll och å andra sidan barnens intressen och behov. Att skapa en plats som inspirerar, väcker lust och nyfikenhet kräver därför en genomtänkt planering.Under passet fördjupar oss i läroplanens kapitel 4 och dess didaktiska uppdrag. Ett fartfyllt pass där mål och uppdrag förankras i praktiken genom övningar och verktyg för pedagogisk planering.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

kontakt@viktigvuxen.se

Tel +46 762 48 28 11

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!