PEDAGOGISK GRUNDUTBILDNING FÖR PERSONAL I FRITIDSHEMMET

Har du personal i din verksamhet eller arbetar du själv i fritidshemmet och saknar utbildning?
Då är ViktigVuxens grundutbildning i pedagogiskt arbete något för dig/er!

I ViktigVuxens grundutbildning för personal på fritids ger vi en god grund att stå på i det pedagogiska arbetet. Vi utbildar och tränar deltagarna genom att koppla praktiken till teorin och arbetar med föreläsningar, värderingsövningar, workshop, praktiskt genomförande och reflektion.

Utbildningen baseras på uppdraget i styrdokumenten och teori kring lärande och utveckling.

Utbildningen är fördelad på 10 tillfällen, 3 timmar/dag, under 1-2 terminer och anpassad för att läsas parallellt med arbete. Den innehåller följande moment:

Syfte

Syftet med utbildningen är att lägga en
pedagogisk grund samt stärka ett reflekterande förhållningssätt och ett gott ledarskap och bemötande hos pedagogerna

Att öka kunskapen om läroplanens uppdrag och utveckla förmågan att omsätta i praktiken. Därtill
att förbättra samarbetet mellan lärare och fritidspersonal och skapa en varierad och inspirerande verksamhet och med meningsfulla sammanhang för lärande.

Slutligen att kvalitetssäkra arbetet på fritidshemmen genom förståelse för den pedagogiska organisationen och dokumentationens betydelse.

Mål

Att deltagarna efter avslutad utbildning har omsatt sina nyförvärvade kunskaper till kompetens genom:

Förståelse – av styrdokumentens innehåll samt barns utveckling. Förståelse för individuella olikheter samt för kommunikationens och ledarskapets betydelse.

Färdigheter – i att kunna omsätta läroplanens uppdrag i praktiken samt att kunna planera, genomföra och utvärdera sin verksamhet. Färdigheter i att bemöta varje individ, barn som vuxen utifrån dennes behov och utvecklingspotential.

Förtrogenhet – i sitt arbete genom praktisk träning, genomförda observationer, uppföljande reflektion och återkoppling till teori.

Fakta – genom ökad kunskap om skollag, läroplan och barns utveckling.

Pedagogiskt ledarskap
Relationsskapande förhållningssätt
Lärande och utveckling
Läroplanen i praktiken
Pedagogisk organisation

Varje momenten går att läsa separat. Se rubrik hel- och halvdagsutbildning
Vi skräddarsyr även kurser eller föreläsningar efter ert behov.

För mer information och prisuppgift? Varmt välkommen att höra av dig!