VÄLKOMMEN TILL VÅRA UTBILDNINGAR

LEDARSKAP OCH KOMMUNIKATION

Utbildningspaket alternativt fristående pass

Utbildningen är ursprungligen utformad för platschefer/arbetslagsledare samt lärare med särskilt utvecklingsansvar inom förskola, grundskola och fritidshem. Passen varvar teori, praktisk träning, värderingsövningar och reflektion. Mellan träffarna arbetar deltagarna med uppdrag eller reflektionsfrågor i sin verksamhet. Dessa presenteras och problematiseras vid nästa tillfälle för att synliggöra deltagarnas sätt att leda, kommunicera och praktisera.

Målgrupp:
Passen är utformade för arbetslagsledare/platschefer samt lärare med särskilt utvecklingsansvar (förskola, grundskola och fritidshem),  men fungerar väl för alla som är intresserade att utvecklas i sitt ledarskap – pedagog som lärare.

Antal: 25 st/grupp

Tid:2 timmar

LEDARSKAPSTEORI

Teori kring ledarskap samt reflektion kring rollen som ledare och förebild. Vad innebär ledarskapet i yrket och vilket ansvar har läraren som kulturbärare av atmosfären i arbetsgruppen/elevgruppen? En fördjupning i vad ledarskap är och innebär samt övningar för att synliggöra det egna ledarskapet, individ-, grupprocesser samt ledarstilar.

PASS 1: Ledarskaps- och gruppteori, kommunikativt och relationellt ledarskap, om att göra intryck, uttryck och avtryck.

PASS 2: Att möta affekter och bemöta professionellt. Fördjupning.

COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Coachning har dokumenterat goda resultat både då det gäller nöjdhet bland personal, mer reflekterande och analytiskt tänkande, bättre samarbete mellan pedagoger samt ökad motivation. Genom att föra coachande dialog med medarbetare och elever kan vi öka ansvarstagandet och handlingskraften. Under passen går vi igenom det coachande förhållningssättet samt  varvar praktiska övningar med teori.

PASS 3: Grunderna inom coachning. Globalt lyssnande, spegling och bekräftelse, samt presentation av ledarskapshjulet/arbetshjulet.

PASS 4: Genomgång av To GROW-modellen, kraftfulla frågor, övningar i coachande samtal.

NONVIOLENT COMMUNICATION

En övergripande presentation av Nonviolent communications fyrstegsmodell för bemötande vid konflikt. Hur kan modellen hjälpa oss att bli bemötande proffs samt stärka vår kommunikation för att ge feedback med ärlighet och omtanke? Under passen går vi igenom hur verktyget kan användas för förberedelser inför ett utmanande samtal, planering för åtgärder, synliggörande av utanförskap etc. Passet varvar övningar för att träna sig i att både agera och bli bemött utifrån modellen.

PASS 5: Genomgång av Nonviolent communication och övningar samt praktik i modellen.

PASS 6: Utmanande samtal och förberedelser. Övningar och workshop

FRITIDSHEMSUTVECKLING

Utifrån riktlinjer för innehåll i fritidsundervisningen anordnar vi utbildningar i syfte att utveckla en reflekterande praktik med ökad samsyn kring styrdokument, läruppdrag och förhållningssätt.

Fritidshemslyft

Kartläggning, föreläsningar, processledning och handledning.
Läs mer!

Introduktionsutbildning i fritidspedagogiskt arbete
En kortare pedagogisk introduktionsutbildning för personal utan tidigare pedagogisk utbildning. En första inblick i läroplan, uppdrag och pedagogens roll.
Klicka här och läs mer.

Grundutbildning för personal på fritids
ViktigVuxens grundutbildning är en mer omfattande utbildning för fast anställd personal utan akademisk utbildning. Den är en praktiknära med målet att  utveckla pedagogens ledarskap och förhållningssätt samt ge färdigheter det didaktiska arbetet med planering och uppföljning.
Klicka här och läs mer.

Fortbildning för lärare i fritidshem
En fortbildningsserie skapad för lärare i fritidshem och fritidspedagoger. En fördjupning i styrdokumenten och det systematiska kvalitetsarbetet alternativt en inspirationsföreläsning kring undervisning i fritidshemmet, ledarskap eller kommunikation. Kurserna är uppbyggda i moduler där varje modul kan beställas som fristående föreläsningar.
Klicka här och läs mer.