VÄLKOMMEN TILL VÅRA UTBILDNINGAR

Den 12 maj 2016 fattade regeringen beslut om de nya läroplanstexterna  för fritidshem och förskoleklass. Med dem kom tydligare riktlinjer för innehållet i fritidsundervisningen. Revideringen är unik eftersom förskoleklassens och fritidshemmens uppdrag aldrig tidigare har framgått så tydligt.

På många fritidshem i landet arbetar personal som helt eller till viss del saknar pedagogisk utbildning. Därför erbjuder vi introduktionskurser för personal som vill öka sin pedagogiska kompetens och grundläggande kunskap om barns lärande.

ViktigVuxen anordnar även föreläsningar för lärare i fritidshem samt arbetslag med varierad utbildningsnivå. Passen är utvecklade för fortbildning på enskilda skolenheter men fungerar lika bra på kommungemensamma studiedagar.

Koncepten har ett interaktivt upplägg i syfte att utveckla en reflekterande praktik med ökad samsyn kring styrdokument, läruppdrag och förhållningssätt.

KURSUTBUD OCH FRISTÅENDE FÖRELÄSNINGAR

Introduktionsutbildning i fritidspedagogiskt arbete
En kortare pedagogisk introduktionsutbildning för personal utan tidigare pedagogisk utbildning. En första inblick i läroplan, uppdrag och pedagogens roll.
Klicka här och läs mer.

Grundutbildning för personal på fritids
ViktigVuxens grundutbildning är en mer omfattande utbildning för fast anställd personal utan akademisk utbildning. Den är en praktiknära med målet att  utveckla pedagogens ledarskap och förhållningssätt samt ge färdigheter det didaktiska arbetet med planering och uppföljning.
Klicka här och läs mer.

Fortbildning för lärare i fritidshem
En fortbildningsserie skapad för lärare i fritidshem och fritidspedagoger. En fördjupning i styrdokumenten och det systematiska kvalitetsarbetet alternativt en inspirationsföreläsning kring undervisning i fritidshemmet, ledarskap eller kommunikation. Kurserna är uppbyggda i moduler där varje modul kan beställas som fristående föreläsningar.
Klicka här och läs mer.