Samspelet mellan vuxna och barn har stor betydelse för att ge barn ett gott framtida liv.

Vuxnas förhållningssätt mot barn påverkar både deras fysiska och psykiska hälsa. Forskning visar att det är viktigt att uppmärksamma barns positiva handlingar eftersom bemötandet inverkar på utvecklingen av barnets sociala kompetens, hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som vuxna. Det innebär att att vuxnas förhållningssätt till barn påverkar både deras personliga utveckling och deras förutsättningar för lärande.

Enligt FN:s barnrättskonvention har alla barn rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. I samhällets skyddsnät ingår bland annat fritidshem och förskola. De ska erbjuda en trygg miljö, med varma förtroendefulla vuxna som har goda förutsättningar att se till barnets behov och stimulera till utveckling och lärande.

Pedagogerna på fritids och förskola är därför viktiga vuxna, de är förebilder. De inte bara utbildar människor, de är med och påverkar vilka individer de barnen blir i framtiden.

Klicka här för att läsa mer om ViktigVuxen.