FRITIDSHEMSUTVECKLING

ViktigVuxen arbetar med skolutveckling och fortbildning i fritidshemmet.
Vi erbjuder utbildningsinsatser i olika omfattning.

 • FRITIDSLYFT, kommunövergripande insatser med föreläsningar, processledning och handledning. Inkluderar externa föreläsare.
 • INTRODUKTIONSUTBILDNING och GRUNDUTBILDNING, utbildningar för medarbetar i fritidshemmet utan akademisk utbildning.
 • FORTBILDNING, för arbetslag och skolor, riktar sig till lärare i fritidshem och arbetslag med varierad utbildningsnivå.
 • FÖRELÄSNING, för studiedagar och planeringträffar.
Centralt innehåll i utbildningarna är fritidspedagogik och didaktik för lärande och utveckling.
 • Styrdokumenten i praktiken
 • Pedagogisk planering för lärande och utveckling
 • Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering
 • Samverkan, lärande ur ett helhetsperspektiv
 • Undervisning i fritidshemmet
 • Fritidspedagogiskt ledarskap
 • Relationsskapande förhållningssätt